LAVABI FREESTANDING

Bonzo free

Duo

Hui r 45

Ulì

Canyon free

Shell free

Hui s 45 Shelf

Hug

Cy free

Hui r 45 shelf

Hui s 45

Ulì double